Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach

Ste tu: Domov > História > Chrám Svätého Ducha

Chrá­m sv. Ducha - Pamätník

Každému návštevníkovi, ktorý prichádza do okresného mestečka Medzilaborce, ihneď padne do oka majestátna budova pravoslávneho chrá­mu sv. Ducha - Pamätník. Jeho jedinečná architektúra priťahuje záujemcov nielen z našej vlasti, ale aj zo zahraničia. V tomto roku chrám sv. Ducha oslavuje 50. výročie svojho vzniku.

Z požehnania vtedajšieho arcibiskupa Jelevféria zo dňa 5. júla 1947 ťar­chu výstavby zobral na seba vtedajší pravoslávny duchovný o. Mitr. Prot. Mikuláš Ščerbej, neskôr riaditeľ biskupského úradu v Michalovciach, spolu s kurátorským zborom.

Pre pravoslávnych veriacich mesta bola výstavba chrámu existenčnou nutnosťou, nakoľko starý drevený chrám bol počas vojny zničený. Stavať však nebolo ľahké. Povojnová doba bola ťažká, všetko bolo zničené, bol ne­dostatok finančných prostriedkov i stavebného materiálu. Ďalšou prekážkou bol aj odmietavý postoj niektorých štátnych predstaviteľov.

Pomoc však prišla od vtedajšieho ministra obrany ČSR, neskôr prezi­denta republiky Ludvíka Svobodu, ktorý okrem materiálnej pomoci posky­tol aj morálnu podporu. Z vďaky za jeho pomoc veriaci pomenovali chrám aj Pamätníkom padlých hrdinov - Slovanov v prvej a druhej svetovej vojne.

Na zhotovenie projektov a vedenie celej výstavby sa ochotne podujal du­chovný o. Archimandrita Andrej Kolomacký, ktorý mal bohaté skúsenosti s výstavbou chrámov v Čechách, na Morave aj v Zakarpatskú. Vďaka po­moci Ing. árch. Luku Antiča z Kroméŕíža bol projekt veľmi rýchlo zhotove­ný a predložený na schválenie. Štátny úrad stavebný vydal povolenie na výstavbu 7. októbra 1947 a hneď sa začalo s výkopovými prácami. Veriaci pracovali s velkým nasadením, s odhodlaním prekonávali prekážky. Už v jeseni 1947 boli vybetónované pivnice. Najviac sa urobilo v roku 1948, keď za pomoci brigádnikov, študentov gymnázia bola dokončená hrubá stavba natolko, že do chrámu nezatekalo. V roku 1949 chrám bol omietnutý zvon­ku a zvnútra. Malbu previedla sestra - mníška Mária (Klain). Kúpili sa dva zvony, ktoré na jeseň oznámili okoliu radostnú zvesť o posviacke chrámu. Na radosť z posviacky si spomínajú dodnes aj starší pamätníci.

Odvtedy chrám slúži svojmu účelu. Vykonávajú sa v ňom dennodenne sv. Bohoslužby, krstia sa deti, sobášia sa mladomanželia, odprevádzajú sa zo­mrelí.

Pravda, poveternostné podmienky - dažde, mrazy - za tie roky poškodili chrám natoľko, že bola nevyhnutná generálna oprava. Bol vymenený zhr­dzavený plech za mosadzný, aby do chrámu nezatekalo.

Pred piatimi rokmi zavítal na Slovensko svetoznámy maliar ikon, pôvo­dom Grék, bývajúci v USA, Dimitrios Leussis, ktorý sa podujal na ťažkú a zodpovednú prácu - zrealizovať úplne novú maľbu celého chrámu. Práca trvala štyri roky. Obdivuhodná kompozícia farieb 350 ikon s rozlo­hou okolo 1600 m2 na stenách chrá­mu fascinuje návštevníkov.

Sme vďační Všemohúcemu Bohu za jeho sv. lásku a pomoc. Vďačíme majstrovi Dimitriosovi za vykonanú prácu, ktorá vyvoláva úctu všetkých tých, ktorí chrám navštívili a navštívia.

Sme vďační zosnulému Dušanovi Kandričákovi, ktorý pomáhal pri obnove chrámu, žiaľ, jeho ukončenia sa nedožil. Vďaka patrí aj všetkým tým, čo fi­nančne prispeli na výstavbu chrámu, veriacim, kurátorskému zboru, ktorí neľutovali čas i námahu, aby pomohli zveľadiť našu svätyňu. Nech Všemohúci Boh odmení každého svojou bohatou milosťou.

Ubehlo päťdesiat rokov. Chrám je ako nový a my dúfame, že zbožný ľud sa i naďalej postará o to, aby bol dominantou Medzilaboriec aj pre budúce generácie.

Prot. Michal Bega, t. č. duchovný

Pravoslávna cirkevná obec v Medzilaborciach
Kpt. Nálepku 372/11
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

+421 577 321 456
medzilaborceorthodox@gmail.com

nach oben